APPLY_NOW_HEB   FAQ_HEB  

התפקיד של ה-FIDF ונפש בנפש הוא לסייע לעולים חדשים בישראל אשר מתגייסים לצה"ל.
גיוס חיילים או עזרה בגיוס חיילים עבור צבא ההגנה לישראל אינה המטרה או חלק מהפעילות המוצעות של אף אחד מהאירגונים הנ"ל.